thumbnail

Запрошуємо на фармацевтичний форум «КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ»

29 червня 2023 року в Києві відбудеться фармацевтичний форум «КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ», під час якого учасники розглянуть актуальні питання оптимізації клінічних випробувань в Україні, інтегрування галузі до найкращих європейських та світових стандартів, дотримання принципів належної клінічної практики (GCP), забезпечення захисту прав та безпеки пацієнтів.Організатори: ДП «Державний експертний центр МОЗ України» у співпраці з ТОВ «УкрКомЕкспо» за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Мета Форуму – створення простору для діалогу,  забезпечення конвертації теорії в практику, підвищення міжнародної довіри, посилення взаємодії на всіх етапах організації та проведення клінічних випробувань, зростання рівня кількості та якості клінічних випробувань в Україні з урахуванням вимог належної клінічної практики та міжнародних етичних принципів забезпечення захисту прав, безпеки та благополуччя досліджуваних в умовах воєнного стану. Під час Форуму головна увага буде приділена цінному досвіду як фактору розвитку інноваційного потенціалу в проведенні клінічних випробувань.

Напрями Форуму:

 • Поточні виклики, обмін думками щодо пошуку нових рішень та шляхів підвищення інвестиційної привабливості України в галузі доклінічних досліджень та клінічних випробувань.
 • Процеси гармонізації нормативного забезпечення доклінічного вивчення лікарських засобів та проведення клінічних випробувань в Україні – імплементації нормативного забезпечення доклінічного вивчення лікарських засобів та клінічних випробувань в Україні відповідно кращих європейських та світових практик.
 • Забезпечення належного проведення клінічних випробувань лікарських засобів в умовах воєнного стану – особливості організації експертизи матеріалів клінічних випробувань; підтримка безперервності процесів; дотримання етичних та морально-правових принципів для учасників клінічних випробувань; моніторинг побічних реакцій.
 • Питання захисту прав, безпеки та дотримання етичних та морально-правових принципів для учасників клінічних випробувань в умовах воєнного стану.
 • Регулювання програм розширеного доступу – співчутливе використання лікарських засобів в Україні.
 • Як бути в тренді і долучитися до лікувально-профілактичних закладів, в яких проводяться клінічні випробування.
 • Результати клінічних аудитів клінічних випробувань лікарських засобів в Україні – оцінка якості проведення клінічних випробувань лікарських засобів в Україні.
 • Нові підходи до розробки лікарських засобів, у тому числі доклінічного вивчення, передових європейських та світових технологій в клінічних випробуваннях, їх оцінки для прийняття рішень в системі охорони здоров’я України.
 • Проблеми та перспективи діджиталізації процесів клінічних випробувань в Україні.

Фармацевтичний форум «КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ» об’єднає провідних фахівців галузі, представників Міністерства охорони здоров’я України, експертів Державного експертного центру МОЗ України, спонсорів, дослідників клінічних випробувань, представників фармбізнесу, заявників, міжнародних партнерів, фахівців медичної та фармацевтичної галузей, наукової спільноти, членів професійних асоціацій, громадських спілок.

Фармацевтичний форум «КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ» стане платформою для обміну думками,  напрацювання цінного партнерства, налагодження якісних професійних зв’язків, визначення потреб галузі і можливостей для їх задоволення, майданчиком для отримання учасниками безпосереднього досвіду на етапах представлення теоретичних знань з метою перенесення їх на практику.

Місце проведення: Mercure Congress Centre, Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6.

Участь у заході за попередньою реєстрацією на сторінці Форуму.

З питань підготовки Форуму звертайтеся до представників оргкомітету:

 • Бородай Світлана Миколаївна, тел. +38 (044) 202-17-00 (2251),

e-mail: amsw@dec.gov.ua;

 • Галстян Андрій Генрійович, тел. +38 (044) 202-17-00 (2251),

e-mail: amsw@dec.gov.ua;

 • Мʼягка Марина Євгенівна, тел. +38 (044) 202-17-00 (1612),

e-mail: myagka@dec.gov.ua

З питань участі у Форумі, укладання договору та оплати за надання рекламних або інформаційних послуг, звертайтесь до співорганізатора Форуму, який забезпечує організаційне обслуговування:

ТОВ «УкрКомЕкспо»

 • контактна особа: директор Павло Кишко

моб. тел. +38 050 443 14 34

e-mail: pavel.kishko@ukrcomexpo.com

https://ukrcomexpo.com/

 • контактна особа: Ірина Максимовських

e-mail: conference@ukrcomexpo.com

 

Оргкомітет фармацевтичного форуму

«КЛІНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ В УКРАЇНІ.

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ»

Welcome to the Pharmaceutical forum
CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION

 

Pharmaceutical forum CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION, is to be held on June 29, 2023. The participants will consider topical issues of optimization of clinical trials in Ukraine, bringing the Ukrainian industry in compliance with the best European and world standards, Good Clinical Practice (GCP) principles, ensuring the protection of the rights and safety of patients.

Organizers: The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine and UkrComExpo LLC with the support of the Ministry of Health of Ukraine.

The Forum objectives & goals are to create a space for dialogue, ensure the conversion of theory into practice, increase international trust, strengthen cooperation at all stages of the organization and conduct of clinical trials, increase the number and quality of clinical trials in Ukraine, taking into account the GCP requirements and international ethical principles of protecting the rights, safety and well-being of trial subjects under martial law. The Forum will focus on valuable experience as a factor for the development of innovative potential in clinical trials.

Forum topics

 • Discussion of efficient solutions to current challenges and ways to increase Ukraine’s investment attractiveness in the field of preclinical research and clinical trials
 • Processes of harmonization and implementation of the regulation on preclinical studies and clinical trials of medicinal products in Ukraine in compliance with the best European and world practices
 • Ensuring the proper conduct of clinical trials of medicinal products under martial law – peculiarities of expert evaluation of clinical trial materials; maintaining the continuity of processes; observance of ethical, moral and legal principles with regard to participants of clinical trials; ADR monitoring
 • Protection of rights, safety and observance of ethical and moral and legal principles with regard to participants of clinical trials under martial law
 • Regulation of expanded access/compassionate use of medicinal products in Ukraine
 • How to be on trend and join health care settings where clinical trials are conducted
 • Results of clinical audits of clinical trials of medicinal products in Ukraine – assessment of the quality of conducting clinical trials of medicinal products in Ukraine
 • New approaches to the development of medicinal products, including preclinical studies and clinical trials applying innovative European and world technologies in clinical trials, their assessment for decision-making in the health care system of Ukraine
 • Problems and prospects of digitalization of clinical trial processes in Ukraine

Pharmaceutical forum CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION will bring together leading specialists in the medical and pharmaceutical industries, representatives of the Ministry of Health of Ukraine, experts of the State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, sponsors, clinical trial researchers, representatives of pharmaceutical companies, applicants, international partners, academia, professional associations, and NGOs.

Pharmaceutical forum CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION will provide a platform for exchanging ideas, developing valuable partnership relations, networking, identifying the needs of the industry and finding opportunities to satisfy them, gaining direct experience while acquiring theoretical knowledge to put it into practice.

Venue: Mercure Congress Centre, Kyiv, 6, Vadym Hetman St.

Registration for participation is compulsory.

For issues related to the Forum arrangements, please contact members of the Organizing Committee:

The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine

 • Svitlana Borodai, tel. +38 (044) 202-17-00 (2251),

e-mail: amsw@dec.gov.ua;

 • Andrii Halstian, tel. +38 (044) 202-17-00 (2251),

e-mail: amsw@dec.gov.ua;

 • Maryna Miahka, tel. +38 (044) 202-17-00 (1612),

e-mail: myagka@dec.gov.ua

For issues related to your participation in the Forum, conclusion of a contract and payment of the advertising or information service provision, please contact the co-organizer of the Forum:

UkrComExpo LLC

 • Pavlo Kyshko, Director

mob tel. +38 050 443 14 34

e-mail: pavel.kishko@ukrcomexpo.com

 • Iryna Maksymovskykh

e-mail: conference@ukrcomexpo.com

https://ukrcomexpo.com/

The Organizing committee of the Pharmaceutical forum

CLINICAL TRIALS IN UKRAINE. EUROPEAN INTEGRATION

thumbnail