thumbnail

Запрошуємо на форум «ФАРМЕКСПЕРТ 2023. ОРГАН ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ – ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ»

30 листопада 2023 року у Києві відбудеться форум «ФармЕксперт 2023. Орган державного контролю у фармацевтичній галузі – початок великого шляху».

Організатор: компанія «Proxima Research International».

Співорганізатори: ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Формат: офлайн, онлайн (доступне укриття).

Про захід: Україна безкомпромісно обрала рух у напрямку вступу до ЄС, і вітчизняна фармацевтична галузь зазнає значних змін на цьому шляху. Найближчим часом планується створення єдиного органу державного контролю лікарських засобів (ОДК). Що це означає для фармацевтичного ринку України?

Коли буде впроваджена система 2D-кодування? Яка доля очікує на підтвердження відповідності умов виробництва вимогам GMP? Чи будуть змінені критерії щодо заборони до рекламування безрецептурних лікарських засобів? Відповісти на всі ці запитання має фармринок України.

Захід надасть можливість визначити ключові етапи та строки змін на шляху до євроінтеграції – окреслити план переходу та забезпечити його поступове впровадження. Цей форум змінить долю фармацевтичного ринку України. І участь у заході – ваш шанс долучитися до формування майбутнього вітчизняної фармацевтичної галузі!

Напрями Форуму:

 • Переваги та перспективи створення ОДК.
 • Практичні питання створення ОДК.
 • Міжнародний досвід та кращі європейські практики регулювання.
 • Думки гравців ринку щодо створення ОДК.

До участі запрошено представників: Верховної ради, РНБО, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;  Державного експертного центру МОЗ України, ВООЗ, Європейської комісії, EMA, SAFEMed, ЄBA, національних регуляторів країн Швеція, Хорватія, Польща, Франція; Aсоціації міжнародних фармацевтичних виробників (АIMP Ukraine), Спілки українських підприємців (СУП), Асоціації «Виробники ліків України» (АВЛУ), ГО «Українська асоціація клінічних досліджень, Асоціації «Оператори ринку медичних виробів», ГС «Аптечна професійна мережа України», ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» та інші.

Чому варто відвідати захід?

 • Форум представить позиції та бачення щодо створення ОДК представників зацікавлених сторін України та Європи.
 • Кожен зможе взяти участь у обговоренні важливих питань створення ОДК.
 • Національні та міжнародні експерти обміняються досвідом та знаннями.
 • Результатом роботи Форуму стане розробка та ухвалення спільної резолюції разом із представниками задіяних регуляторних органів.

Цільові аудиторії:

 • Фармацевтичні компанії: виробники та постачальники лікарських засобів, медичних виробів і обладнання матимуть можливість обговорити нові тенденції та знайти можливості для співпраці.
 • Представники фахових (професійних) об’єднань та організацій, які працюють у галузі охорони здоров’я та зацікавлені в активному розвитку співпраці з її учасниками.
 • Представники дистриб’юторського та аптечного сегменту.
 • Фахівці ринку клінічних випробувань.
 • Освітяни та представники наукової спільноти.
 • Фахівці всієї медичної галузі і, зокрема, учасники фармацевтичного ринку.

Програма заходу. 

Участь у заході за реєстрацією на сторінці Форуму за посиланням 

 

З питань підготовки Форуму звертайтеся до представників Агенції ДЕЦ:

 • Бородай Світлана Миколаївна, тел. +38 (044) 202-17-00 (2251)

e-mail: amsw@dec.gov.ua

 • Мʼягка Марина Євгенівна, тел. +38 (044) 202-17-00 (1612)

e-mail: myagka@dec.gov.ua

З питань участі у Форумі, укладання договору та оплати за надання рекламних або інформаційних послуг, звертайтесь до співорганізатора Форуму, який забезпечує організаційне обслуговування:

ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл»:

контактна особа: Анна Махник

моб.:    +38 (050) 464-16-40

e-mail: events@proximaresearch.com

сайт:    https://proximaresearch.com//

 

 

Оргкомітет форуму

«ФАРМЕКСПЕРТ 2023.  ОРГАН ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ – ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ»

Welcome to the Forum «PHARMEXPERT 2023. National Regulatory Authority in Pharmaceutical Industry – Start of a Great Journey»

Forum PHARMEXPERT 2023. National Regulatory Authority in Pharmaceutical Industry – Start of a Great Journey is to be held in Kyiv on November 30, 2023.

Forum organizer: Proxima Research International.

Forum co-organizers: State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine

Format: offline (bomb shelter available), online.

About the event: Ukraine has uncompromisingly chosen to move towards EU accession, and the pharmaceutical industry is undergoing significant changes on the way. A single National Regulatory Authority for medicinal products (NRA) is planned to be established in the near future. What does this mean for the Ukrainian pharmaceutical market?
When will the 2D coding system be implemented? What will be the future of the confirmation of GMP compliance? Will the criteria for the prohibition of advertising of non-prescription medicinal products be changed? The Ukrainian pharmaceutical market has to answer all these and other questions.
The event will provide an opportunity to determine the key change milestones and timelines through the way to European integration in order to outline the transition plan and ensure its gradual implementation. This forum will change the future of the Ukrainian pharmaceutical market. The participation in the event is your chance to contribute to shaping the future of the domestic pharmaceutical industry.

Forum key topics:

• Advantages and prospects of the establishment a NRA.

• Practical issues of the establishment a NRA.

• International experience and best European regulatory practices.

• Opinion of market players on the establishment of a NRA.

Key speakers: Verkhovna Rada of Ukraine, the National Security and Defense Council of Ukraine, the Ministry of Health of Ukraine, the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control; the State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, WHO, the European Commission, EMA, SAFEMed, EBA, European national regulatory authorities of Sweden, Croatia, Poland, France; Association of International Pharmaceutical Manufacturers (AIPM Ukraine), Union of Ukrainian Entrepreneurs (SUP), Association “Manufacturers of Medications of Ukraine” (AMMU), NGO Ukrainian Association of Clinical Trials, Association of Market Operators of Medical Devices, PA “Pharmacy Professional Network of Ukraine”, NGO “All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber”, All-Ukrainian Pharmaceutical Union PHARMUKRAINA and others.

Why should you attend the event?

• The forum will present the views and insights of the representatives of Ukrainian and European stakeholders into the establishment of a NRA.

• Everyone will be able to take part in the discussion of important issues of the establishment of a NRA.

• National and international experts will share experience and knowledge.

• The result of the work of the Forum will be the development and adoption of a joint resolution together with representatives of the involved regulatory authorities.

Target audience:

• Pharmaceutical companies: manufacturers and suppliers of medicinal products, medical devices and equipment will be able to discuss new trends and find opportunities for cooperation.

• Professional associations and organizations in the health care sector that are interested in the active development of cooperation with its participants.

• Distributors and retailers.

• Clinical trial stakeholders.

• Academic and scientific society.

• Healthcare professionals.

The detailed program of the event is under development and will be published soon.

Registration is required to participate in the event.

If you have queries related to the Forum arrangements, please contact representatives of the Agency of the State Expert Center of the Ministry of health of Ukraine:

– Svitlana Borodai, tel. +38 (044) 202-17-00 (ext. 2251)

e-mail: amsw@dec.gov.ua

– Maryna Myagka, tel. +38 (044) 202-17-00 (ext. 1612)

e-mail: myagka@dec.gov.ua

If you have queries related to your participation in the Forum, conclusion of a contract and payment of the advertising or information service provision, please contact the co-organizer of the Forum:

Proxima Research International LLC:

contact person: Anna Makhnyk

mob.tel.: +38 (050) 464-16-40

e-mail: events@proximaresearch.com

website: https://proximaresearch.com//

The Organizing Committee of the Forum
PHARMEXPERT 2023. National Regulatory Authority in Pharmaceutical Industry – Start of a Great Journey

thumbnail